Bài tập tuần 9

BÀI TẬP NHẬP MÔN LẬP TRÌNH (tuần 9)
Lớp CNTN2011

 1. Viết chương trình nhập vào n, phát sinh ngẫu nhiên mảng n số nguyên và in ra thiết bị xuất chuẩn.
 2. Viết chương trình phát sinh mảng n số nguyên, viết hàm sắp xếp tăng/giảm mảng vừa nhập và xuất ra thiết bị nhập chuẩn.
 3. Viết hàm tính xn, với n là số nguyên.
 4. Viết chương trình đổi một số nguyên n sang dạng biểu diễn nhị phân, với n nhập vào từ thiết bị nhập chuẩn.
 5. Viết chương trình nhập vào 1 mảng số nguyên và n, xoay trái mảng số nguyên n lần.

VD:
7    12    -9    23    100    17
n = 2
Xoay lần 1:  12    -9    23    100    17    7
Xoay lần 2:  -9    23    100    17    7    12

 1. Viết chương trình nhập vào mảng n số nguyên, nhập vào m  (m< n). Đưa m phần tử đầu ra phía sau mảng. VD:

3    -9    2    8    0    12    65    9    89    0
m = 4
0    12    65    9    89    0     3    -9    2    8

 1. Viết chương trình nhập vào 2 mảng số nguyên A và B có độ dài bằng nhau. Một cặp giá trị (x,y) được tạo thành từ việc chọn trong A ra một giá trị x, và chọn trong B ra một giá trị y.   Tìm cặp (a,b) và (c,d) sao cho có khoảng cách giữa chúng là nhỏ nhất.
 2. Viết chương trình nhập vào một chuổi, thực hiện các công việc sau:
  1. Viết hàm đếm xem có bao nhiêu khoảng trắng trong chuỗi vừa nhập.
  2. Viết hàm đếm xem có bao nhiêu từ trong chuỗi vừa nhập, với định nghĩa mỗi từ là một dãy các ký tự khác khoảng trắng phân cách với các từ khác bằng 1 hoặc nhiều khoảng trắng.
  3. Viết hàm đổi các chữ cái đầu từ thành chữ hoa.
 1. Viết chương trình nhập vào mảng 2 chiều (m*n) các số nguyên, cho biết có 5 phần tử liên tiếp nào có cùng giá trị trên cùng một dòng hoặc cột hoặc đừng chéo, in ra vị trí (i,j) của 5 phần tử đó.
 2. Nhập vào 2 mảng a và b. Cho biết b có phải là mảng con của a hay không, nếu phải thì in ra vị trí của b trong a.
 3. Viết chương trình nhập vào một mảng số nguyên n phần tử. Tìm mảng con tăng dài nhất.
 4. Kiểm tra một mảng nhập vào có lập thành một cấp số cộng hay không? Nếu có, hãy chỉ ra công sai của dãy.
 5. Một dãy số được gọi là dạnh sóng nếu mọi phần tử hoặc lớn hơn hoặc nhỏ hơn 2 phần tử xung quanh nó. Viết chương trình nhập vào một dãy n số nguyên và kiểm tra xem dãy này có dạng sóng hay không?
 6. Viết chương trình nhập thực hiện các công việc sau:
  1. Nhập vào một công thức biểu diễn ở dạng trung tố.
  2. Chuyển công thức này sang dạng biểu diễn tiền tố.
Advertisements