Source code bài 2

#include <stdio.h>
void main()
{
int n,i;
float x,s,s1,s2,max,min;
printf(“nhap vao n: “); scanf(“%d”,&n);
printf(“nhap vao pt thu 1: “); scanf(“%f”,&x);
min=x; max=x; s1=x; s2=x*x;
for (i=2;i<=n;i++)
{
printf(“nhap vao pt thu %i: “,i);
scanf(“%f”,&x);
s1+=x; s2+=x*x;
if (x>max) max=x;
if (x<min) min=x;
}
s=n*(max*max+min*min)+2*s2-2*s1*(max+min)+n/2.0*(max-min)*(max-min);
printf(“s= %f”,s);
}

Advertisements

Source code bài 1

#include <stdio.h>
#include <math.h>
int ngto(int x);
void main()
{
int x,i,d,a[100],t[100],k[100],n1,n2,vt,n;
printf(“nhap vao so a: “); scanf(“%d”,&x);
d=0;
for (i=1;i<=99;i++) k[i]=0;
for (i=2;i<=x;i++)
if (ngto(i) &&(x%i==0))
{
d++; a[d]=i;
while ((x%i==0)&&(x>=0))
{
k[d]++;
x=x/i;
}
}
n=1; vt=1;
for (i=1;i<=d;i++)
{
if (k[i]>k[vt]) vt=i;
n=n*a[i];
t[i]=1;
}
if (k[vt]>n)
{
n1=n*(k[vt]/n+1);
n2=n;
do
{
n2=n2*a[vt]; t[vt]++;
i=1;
while ((t[i]*n2>k[i])&&(i<=d)) i++;
if (i<=d) vt=i;
} while (t[vt]*n2<k[vt]);
if (n1<n2) n=n1; else n=n2;
}
printf(“n= %d”,n);
printf(“\n”);
}
int ngto(int x)
{
int i=2,j;
j=(int) sqrt((double) x);
while ((i<=j)&&(x%i!=0)) i++;
if (i>j) return 1;
else return 0;
}

Bài 2

Xem công thức tính sau đây (đề thi tuyển sinh cao học ngành KHMT, năm 2011):

Trong đó Max, Min lần lượt là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của n số thực (được nhập vào từ thiết bị nhập chuẩn) a0, a1, …, an-1. 
Chỉ dùng duy nhất 1 vòng lặp (for hoặc while), đề xuất cách thức để nhập n số thực như trên  và  tính  giá  trị  của  biểu  thức  Aver,  xuất  kết  quả  tính  ra  thiết  bị  xuất  chuẩn.  Viết chương trình để minh họa đề xuất đó.
Lưu ý: Phần này sinh viên chưa học về mảng, như vậy vấn đề chính của bài toán này là không thể dùng mảng để lưu giá trị của n số thực nói trên. Như vậy phải đề xuất một giải pháp “thông minh” để nhập và tính toán mà không đưa trước các số thực này vào mảng.

Bài 1

Cho số tự nhiên A. Hãy tìm số tự nhiên N nhỏ nhất sao cho N lũy thừa N (nhân N
cho chính nó N lần) chia hết cho A.  Hãy  viết chương trình tìm số N đó và xuất ra  màn
hình. Trong đó A có giá trị: 1 ≤ A ≤ 10^9