Find this blog again after almost 4 years!

Tình cờ gặp lại blog này sau gần 4 năm đại học.

Blog này ban đầu tôi viết là để làm một đồ án môn nhập môn công nghệ thông tin của thời đại học. Đây là môn trong học kì đầu tiên. Tôi nhớ là môn này được nói là thầy Bắc dạy nhưng cuối cùng là thầy Thành dạy, và có double Hưng trợ giảng ‘ 3’/

Sau khi hoàn thành luận văn cũng như thời đại học, tôi lại nỗi hứng viết blog và tìm thấy trang này, trang mà tôi đã quên hẳn sau khi hoàn thành xong môn nhập môn CNTT1 sau gần 4 năm trời @@.

Summary lại, blog này chắc sẽ để viết những cái gì tôi thích viết trong khoảng thời gian sắp tới – thời gian cài lưng ra mà làm.

Một phần quan trọng là blog này về sau sẽ cố gắng viết bằng tiếng Anh :3

Dùng blog thay cho cái facebook hỗn độn và rối bời.

Một giai đoạn mới bắt đầu.

よろしくお願いします!

Advertisements